Røhneselmer info

Bærekraft og samfunnsansvar

RøhneSelmers ledelse eiere og styre er tydelig på at bærekraft og likestilling er viktig områder vi må kontinuerlig jobbe med og ha fokus på.

RøhneSelmer har i vår visjonstatement uttalt verdiene: samhandling, omdømme, lønnsom, og passion. For å levere på dette, og bli BEST PÅ FORD, har vi kontinuerlig fokus på likestilling og bærekraft i vår organisasjon. Det er viktig i vårt samfunnsbidrag, i anbudsrunder og som kriterie når vi vurderes som potensiell arbeidsgiver hos jobbsøkere.

Likestillingsredegjørelse

Konsernet har som mål om å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kjønn, religion og livssyn. Konsernet har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i saker som for eksempel Iønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall menn er overrepresentert, dette grunnet selskapets virksomhet.

Av selskapets 182 ansatte er 164 menn og 18 kvinner. Dette gir en fordeling av ansatte med 90% menn og 10% kvinner. Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er kr. 554.903, mens den for menn er noe høyere med kr. 716.304 Dette skyldes at andelen kvinner i ledende stillinger er noe lavere enn for menn

Av deltidsstillinger er det 1 mann og 0 antall kvinner. Av selskapets deltidsanstillinger er 0.6% menn og 0% kvinner.

Antall uker foreldrepermisjon i løpet av 2021 har vært totalt 76.2 uker. Av dette har menn hatt 76.2 uker foreldrepermisjon og kvinner hatt 0 uker foreldrepermisjon.

Styret har ingen informasjon om at det forekommer trakassering, seksuell trakassering eller vold bland ansatte i selskapet.

I løpet av 2022 skal selskapet kartlegge ufrivillig arbeid (Med ufrivillig deltid menes deltidsarbeid der stillingsinnehaver ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer), kartleggingen vil skje gjennom medarbeidersamtaler med de som har deltidsarbeid.

Det skal også i løpet av 2022 kartlegges lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kroner og prosent. Utgangspunktet for styret er at det skal være likebehandling av lønn blant selskapets ansatte uavhengig av kjønn.

Statistikk

Omsetning

Bærekraft og likestilling i RøhneSelmer AS

Bærekraft – Status igangsatt

Som en del av RøhneSelmer strategi mot 2025 har vi nedfelt at vi skal i første halvår 2022 analysere hvilke områder av vår virksomhet som berøres av krav og forventninger til bærekraft. Analysen skal munne ut i en tydelig plan med konkrete målbare og godt forankrede målsettinger. 

I denne sammenhengen, likestilling, er det spesielt bærekraftmål nr 5, likestilling mellom kjønnene, vi vil se nærmere på.

Hvordan jobber vi for å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kjønn, religion og livssyn?

Folk og kompetanse – Status igangsatt

Som aktør i en mannsdominert bransje, der vi rekrutterer fra utdanninger med lav kvinneandel, vil vi ikke nødvendigvis nå 50/50 balanse mellom kjønnene. Men vi jobber for å gi like muligheter. 

Det er heldigvis en positiv trend på gang. I følge Bilbransje24 er det, når det gjelder kvinneandel i fag-svennebrev innenfor bilfagene, en økning i kvinneandelen fra 7,2% i 2020 til 8,2% i 2021.

Kartlegging – Status igangsatt

Vi har ikke fått inn varsler om uønsket adferd/ eller forskjellsbehandling knyttet til likestilling. Vi skal i første halvår 2022 sende ut en anonym spørreundersøkelse internt for å kartlegge ytterligere om dette har forekommet/forekommer.

I tillegg skal vi løfte frem våre kvinnelige mekanikere i rekrutteringsprosessen. Det kan feks være i innhold til sosiale medier og på nettsider, så vi kan senke terskelen for kvinnelige søkere. 

Vi skal også jobbe aktivt for å få inn en høyere andel kvinnelige læringer.

Likestilling i praksis

Likebehandling og likestilling starter og slutter med folkene våre, det må være en del av hele prosessen i vår relasjon til våre ansatte.

På tross av at dette er forankret i ledelse, styret og i vår strategi er det en risiko for at det ikke er forankret godt nok i hele organisasjonen. Dette vil derfor bli viktig fremover. 

Hva betyr likestilling i praksis?

Utlysningstekster - Skal inneholde våre verdier om likestilling og det skal påpekes at vi er opptatt av å gi like muligheter til alle kvalifiserte kandidater.

Intervjuer - skal gjennomføres på strukturert måte og relevante kvalifiserte kandidater skal få sin mulighet til å presentere seg selv i intervju.

Betingelser - Det skal ikke forskjellsbehandles basert på kjønn, religion, livssyn etc.

Onboarding - Strukturer onboarding så verdiene våre forankres, og alle nyansatte vet hva de skal gjøre hvis de skulle oppleve diskriminering, forskjellsbehandling e.l.

Arbeidshverdagen - Tydelige forankrede verdier i hele organisasjonen.

Medarbeidersamtale - Spørsmål og oppfølging rundt temaet for å avdekke eventuell forskjellsbehandling.

Lederutvikling - Fokus på kompetansebygging så alle ledere har forutsetninger og kunnskap til å levere på våre verdier.

Varsling - Skulle det oppstå uønsket forskjellsbehandling skal det være tydelig for alle ansatte hvordan de skal kunne si fra, og klare rutiner på hvordan vi behandler slike varsel.

Mange av punktene over skal settes ytterligere i system ved innføring av HR systemet Simployer. Implementering av dette er i gang og det er planlagt utrullet i første halvår 2022.

Inkludering

Som en del av prosjektet RøhneSelmer AS har i vårt nye anlegg i Lier skal vi jobbe med et prosjekt rundt inkludering av personell med spesielle utfordringer, hull i CV o.l som ikke vanligvis ville fått en mulighet i arbeidslivet.

Vi har per i dag 3 stk hos oss som har såkalt NAV inkluderingstillegg.

RøhneSelmer skal være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kjønn, religion og livssyn, og vi jobber konkret og kontinuerlig for å være dette.

Kontakt oss

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer


 

Anmeldelser